Oyunoynaparakazan.com - Kazanç ve reklamcilik için hizmet sunan bir yatirim oyunu projesi.

Oyuncu, kullanici, saklanan hizmetleri kullanan kisidir.

Hesap - Kay?t s?ras?nda ve daha fazla de?i?iklik yaparken kullan?c?n?n kendisi hakk?nda rapor etti?i bilgileri içeren bir kay?t.

GENEL HÜKÜMLER

Kullan?c? sözle?mesinin ?artlar?nda de?i?iklikler, kullan?c?lara önceden uyar?lmadan yap?labilir.

Kullan?c?, kullan?c? sözle?mesinin ?artlar?n? ihlal ederse, Oyunoynaparakazan.com , belirli fonksiyonlara eri?imi k?s?tlama veya tüm verileri kaybederek hesab? korumay? reddetme hakk?n? sakl? tutar.

GÜVENL?K

Kullan?c?, yaln?zca seçti?i ?ifrenin güvenli?inden (seçimine kar?? dayan?kl?l?ktan) sorumludur ve ayr?ca ?ifresinin gizlili?ini ba??ms?z olarak sa?lar.

Kullan?c? sözle?mesinin ?artlar?na uyun.

Birden fazla hesap açmay?n.

Ki?isel verileriniz hakk?nda do?ru bilgiler verin.

Oyunoynaparakazan.com ve di?er kullan?c?lar? aldatma giri?imlerini kullanmay?n.

Oyunoynaparakazan.com ve di?er kullan?c? hesaplar?n? açmaya çal??may?n.

Oyunoynaparakazan.com'u bozmay? denemeyin

Bulunan ar?za ya da hatalar hakk?nda teknik destek servisine bildirin.

Rahats?z edici mesajlar? Oyunoynaparakazan.com ve di?er kullan?c?lara yay?nlamay?n.

Oyunoynaparakazan.com  SUNULAN

Kullan?c? sözle?mesinin ?artlar?na uyun.

Gizli bilgileri kullan?c?lara if?a etmeyin.

Zaman?nda kullan?c?lara hizmet ve teknik destek sa?lamak.

© Oyun Oyna Para Kazan 2019. Tüm hakları saklıdır.